Diyanet sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 4-B sözleşmeli imam-hatip alınacaktır.

Diyanet sözleşmeli personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatındaki sözleşmeli imam-hatip pozisyonlarına, sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre 4-B sözleşmeli 5 bin adet imam-hatip alımı yapacaktır. Başvuru yapmak isteyen adayların müracaatlarını 8-22 Haziran 2016 tarihleri arasında yapması gerekiyor.
 
BAŞVURU ŞARTLARI
 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 inci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
 
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,
 
3. İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Önlisans veya İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,
 
4. Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,
 
5. Lisans mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu KPSSP124; Önlisans mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu KPSSP123; Ortaöğretim mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu KPSSP122 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,
 
6. İmam hatip olarak görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.  Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.  
 
2016 Yılı 4-B Sözleşmeli İmam-Hatip Alımı Sözlü Sınavı (SÖZPER-2016-I) sonucunda yerleştirmesi yapılan adaylar bu sınava müracaat edemeyeceklerdir.
 
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
 
1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 08/06/2016 (08:00) – 22/06/2016 (16:30) tarihlerinde (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden e-başvuru programı aracılığı ile 4-B Sözleşmeli İmam-Hatip Alımı (SÖZPER-2016-III) e-başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. Yurtdışından sınava Sayfa 2/4 müracaat edecek adaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.
 
2. İl müftülüklerindeki DİBBYS (İKYS) sorumluları, adayın e-başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra aktivasyon işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların aktivasyon işlemi yapılmayacaktır.
 
3. Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden ebaşvuru formunu doldurmayan veya il müftülüklerinde aktivasyon işlemini yaptırmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.
 
4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
 
5. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. 6. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi,
 
2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi), Adayların, başvuru yaptıkları kontenjan grubuna ilişkin KPSS mezuniyet durumlarını gösterir öğrenim belgelerinin tümünü başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir. Adayların, ibraz ettikleri belgelerle sahip oldukları puan türlerine ait (ortaöğretim mezunları için KPSSP122, ön lisans mezunları için KPSSP123 ve lisans mezunları için KPSSP124) KPSS mezuniyetlerinin aynı olması gerekmektedir.
 
3. Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
 
4. Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı,  Başvuruları onaylayan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adaylarınü başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.  Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
 
Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.
 
SINAVIN YERİ VE TARİHİ
 
1. Sınav;

Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun ve Şanlıurfa, Rize, Van, illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır.
 
Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini e-başvuru formundaki ilgili kısımda belirteceklerdir. Başvuruların sonra ermesinden sonra adayların sınav merkezi değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır.
 
2. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.
 
SINAV GİRİŞ BELGESİ
 
1. Sınav giriş belgeleri yapılacak gerekli hazırlıkların ardından (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresinde ilan edilecek, adaylar sınava katılacakları tarih ve sınav merkezinin belirtildiği sınav giriş belgesini aynı adresten öğrenebileceklerdir.
 
2. Adaylar, sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Sayfa 3/4
 
SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
 
1. Sınav sözlü olarak yapılacaktır.
 
2. Duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, başvuru yapılan kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS puan sırasına göre bir grupta son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
 
3. Sınava katılacaklarda Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterliklerinde belirtilen “Ortak Genel Kültür Yeterlikleri” ile “İmam-Hatip Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.
 
4. Adaylar sınavda;
 
a) Kur’an-ı Kerim, (70 puan)
 
b) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)
 
c) Hitabet. (10 puan) alanlarından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.
 
5. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
 
DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
 
1. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.
 
2. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
 
SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ
 
1. Adaylar sınav sonuçlarını (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden öğreneceklerdir.
 
2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
 
3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.
 
4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 
YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
 
1. Sınav sonucu başarılı olanlardan başarı sırasına göre ilan edilen kontenjan sayısı kadar adaya tercih hakkı verilecektir.
2. Tercih işlemleri, Başkanlıkça belirlenecek tarihlerde (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresinden yapılacaktır.
 
3. Yerleştirmeler adayların tercih formundaki cami tercihleri ve başarı sıralaması dikkate alınarak yapılacaktır.
 
4. Tercihlere yerleştirme işlemleri sözlü sınav başarı puanı en yüksek olandan başlamak suretiyle Başkanlığımızca bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Puanların eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olana, onunda eşit olması halinde KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, bu süreninde eşitliğinde doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
 
5. Tercih yapmaya hak kazanan adaylardan kontenjan sayısı 25’ten az olan gruplarda sınava katılanlar kontenjan adedince, diğer gruplarda sınava katılanlar ise en fazla 25 cami tercihinde bulunabileceklerdir. Sayfa 4/4
 
6. Tercih yaptığı halde tercihlerine yerleşemeyen adaylar, ait olduğu kontenjan grubunda münhal kalan yerlere Başkanlıkça re’sen yerleştirilecektir.
 
7. Tercih yapmayan adayların yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.
 
8. Yerleştirme sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığının www.diyanet.gov.tr internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.
 
DİĞER HUSUSLAR
 
1. Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
 
2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
 
3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
 
5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve MüezzinKayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.


 
İLETİŞİM
 
Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA Telefon : (0312) 295 70 00 Fax : (0312) 2858572 E-mail : persis@diyanet.gov.tr Telefon : (0312) 295 70 00
 
 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
G. ARSLAN 3 yıl önce

teşekkürler haber657...güray arslan

Öğretmenlik ataması yapılmamış, yüksek KPSS puanlarıyla memurluk kazanmak zorunda bırakılmış, MEMURÖĞRETMENLERİN "Mezuniyet Tarihleri Önceliği" veya "Emekliliğe Esas Toplam Hizmet Süresi" veya "SSKlı Öğretmenlik & Öğreticilik Süreleri + Memuriyet Süreleri" ölçütlerine göre kendi aralarındaki sıralamayla MEB öğretmen kadrolarına geçişleri anayasal aile birliğinin korunması adına zorunlu hizmetten muaf tutularak sağlanmalıdır!..

Avatar
ea 3 yıl önce

biz memur öğretmenler yıllarca mağdur edildik..kendi gerçek mesleğimizi yapamamanın üzüntüsü içerisinde yıllarımız geçti.hizmet süresi esasına göre kurumlar arası ilk atama hakkımızı geri istiyoruz!..

Avatar
M.BİÇER 3 yıl önce

teşekkürler haber657 ,memur öğretmenlerin bu mağduriyetini, dille getirdiğiniz için, uğramış oldukları bu tarihi haksızlığa kayıtsız kalmadığınız için ,emeği geçen herkese sonsuz teşekkürller..

Avatar
CELAL ŞANLI 3 yıl önce

SESIMIZI DUYURDUĞUNUZ IÇIN ŞAHSIM ADIMA TEŞEKKUR EDERIM.

Avatar
wahit demircan 3 yıl önce

memur öğretmen mağduriyetine son

Avatar
#memuröğretmenlermağdur 3 yıl önce

yazı gerçekten çok kapsayıcı ve ayrıntılı...umarız memuröğretmenler bir an önce gerçek meslekleri olan yapmak istedikleri öğretmenliklerine kavuşturulur!
emeği geçenlere teşekkürler... #memuröğretmenlermağdur

biz memuröğretmenler memur olmayan ama kpsssiz kadroya alınan ve alınacak olan vekil imamlardan, fahri kuran kursu öğreticilerinden,devletten maaş almayan kpss ile bizler gibi memurluk kazanmamış ama devlette öğretmen kadrosu verilecek olan dershaneci meslektaşlarımızdan daha fazla bir şey

Avatar
nesli 3 yıl önce

biz başkasının hakkını istemiyoruz 2012de atamaya bir gece kala elimizden alınan hakkımızı geri istiyoruz. duyun sesimiziiii

Avatar
eltun 3 yıl önce

alınan hakkımızı geri istiyoruz sadece.çok şey değil yani milli eğitim bakanlığı.sesimizi duyun artıkkkkk...!!!!

banner40

banner41