Teşkilat yasasının son hali

Teşkilat yasasının son hali

Teşkilat yasasının son hali

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASLAĞI

MADDE 1- 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“k) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü,

l) Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü”

MADDE 2- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir. “

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

MADDE 19/B- (1) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır. a) Halk sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek. b) Birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmek, bu amaçla birinci basamak sağlık kuruluşlarını kurmak ve işletmek, gerektiğinde bunları birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya kapatmak. c) Bulaşıcı, bulaşıcı olmayan, kronik hastalıklar ve kanser ile anne, çocuk, ergen, yaşlı ve engelli gibi risk gruplarıyla ilgili olarak izleme, sürveyans, inceleme, araştırma, bağışıklama ve kontrol çalışmaları yapmak, bununla ilgili verilerin toplanmasını sağlamak, belirlenen hedefler doğrultusunda plan ve programlar hazırlamak, uygulamaya koymak, denetlenmesini sağlamak, değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak. ç) Yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırarak toplumdaki tüm bireylerin sağlığını geliştirmek; hatalı beslenme alışkanlıkları, obezite, sigara ve benzeri zararlı maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve tehditleri ile mücadele etmek, bu hususları izlemek, araştırmak, veri toplanmasını sağlamak ve değerlendirmek. d) Birey, toplum ve çevre sağlığını etkileyen ve genel sağlığı ilgilendiren her tür etkeni incelemek, teşhis etmek, değerlendirmek ve kontrol etmek üzere gerekli laboratuvar hizmetlerinin organizasyonunu sağlamak ve ulusal referans laboratuvarı kurmak ve işletmek, içme suları, biyosidal ürünler gibi görev alanına giren konularda tüketici güvenliği ile ilgili tedbirleri almak ve buna yönelik her türlü iş ve işlemi tesis etmek. e) Sağlık tehditlerine yönelik erken uyarı ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak, halk sağlığını tehdit eden konularda gereken tüm tedbirleri almak ve gerektiğinde müeyyide uygulamak. f) Biyolojik ürünler ve test materyali ile benzeri ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, bu ürünleri temin etmek veya edilmesini sağlamak, ürettirmek ve gerektiğinde üretmek. g) Görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak hizmet standardizasyonunu sağlamak, meslek personelinin yetişmesi için ilgili kurumlarla işbirliğiyle eğitim programları hazırlamak, eğitim ve yayın faaliyetinde bulunmak. ğ) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

MADDE 19/C- (1) Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır. a) Bakanlığa bağlı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerini ve benzeri sağlık kuruluşlarını kurmak ve işletmek,gerektiğinde bunları birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya kapatmak.b) Sağlık kuruluşlarında her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak. c) Performans değerlendirmesi yapmak ve değerlendirme sistematiği için her türlü alt yapıyı kurmak. ç) Sağlık kuruluşlarında hasta haklarına, hasta ve çalışanların sağlığına ve güvenliğine yönelik iyileştirmeçalışmaları yapmak. d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

MADDE 3- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) Müsteşar veya görevlendireceği müsteşar yardımcısı, Sağlık Hizmetleri, Halk Sağlığı ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürleri veya görevlendirecekleri birer yardımcıları ile I. Hukuk Müşaviri veya görevlendireceği bir hukuk müşaviri,”

MADDE 4- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “

Taşra teşkilatı

MADDE 25- (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, ilgili mevzuatına uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya ve kaldırmaya yetkilidir. (2) Bakanlığın il ve ihtiyaca göre kurulacak ilçe yönetim birimleri il ve ilçe sağlık müdürlükleridir. (3) İl sağlık müdürlüğü bünyesinde ihtiyaca göre halk sağlığı, kamu hastaneleri, ilaç ve tıbbi cihaz, sağlık ve acil sağlık hizmetleri ile personel ve diğer destek hizmetlerini yürütmek üzere müdür yardımcılıkları ve şube müdürlükleri kurulabilir. (4) İl sağlık müdürleri Bakanlığın il düzeyindeki hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur; Bakanlığın düzenlemeleri çerçevesinde il düzeyinde personelin adil ve dengeli dağılımını yapar ve bu amaçla il içinde personel nakil ve görevlendirme işlemlerini doğrudan gerçekleştirir. (5) İl sağlık müdürü, acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sevk ve idaresinden sorumlu ve bu konuda yetkilidir. (6) Birden fazla ildeki sağlık hizmetlerinin bir arada değerlendirilmesi, gelişmişlik farklarının giderilmesi ve hizmetlerin ve ihtiyaçların müşterek planlanması amacıyla Bakanlıkça belirlenen illerdeki müdürlerden biri koordinatör olarak görevlendirilebilir.

MADDE 5- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. “

Hastanelerin yönetimi ve denetimi

MADDE 25/A- (1) Hastaneler hastane başhekimi tarafından yönetilir. Hastane başhekimine bağlı olarak idarî ve malî işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri kurulur. Bakanlık tarafından, hastanelerin büyüklükleri dikkate alınarak belirlenen hallerde, yönetim görevleri tek kişiye verilebilir, hastanedeki müdürlüklerin sayısı dörde kadar artırılabilir ve bu durumda görev dağılımları yeniden belirlenir. (2) Bakanlıkça tespit edilen norm ve standardı aşmamak kaydıyla il sağlık müdürü tarafından belirlenen sayıda başhekim yardımcılıkları ve müdür yardımcılıkları oluşturulur. (3) Hastaneler; tıbbî ve malî kriterler ile kalite, hasta ve çalışan güvenliği ve eğitim kriterleri çerçevesinde Bakanlıkça belirlenecek usûl ve esaslara göre altı aylık veya bir yıllık sürelerle değerlendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirme, kamu veya özel değerlendirme kuruluşlarına da yaptırılabilir. Değerlendirme sonuçlarına göre hastaneler yukarıdan aşağıya doğru (A), (B), (C), (D) ve (E) şeklinde gruplandırılır. Hastanelerinin ağırlıklı ortalaması, il düzeyinde hastanelerin grubunu belirler. (4) Yapılan değerlendirme sonuçlarına göre il düzeyinde hastanelerin; a) Grup düşürülmesi, b) (D) grubunda devralınması halinde, üçüncü değerlendirmede üst gruba çıkarılamaması, c) (E) grubunda devralınması halinde, ikinci değerlendirmede üst gruba çıkarılamaması, ç) Bünyesindeki hastanelerden birinin ard arda yapılan iki değerlendirmede de grup düşürülmesi, d) Bünyesindeki hastanelerden birinin (E) grubu olarak devralınması halinde, ikinci değerlendirmede bu hastanenin bir üst gruba çıkarılamaması, hallerinde Bakanlıkça il sağlık müdürünün ve varsa ilgili müdür yardımcısı ve şube müdürünün görevine son verilir. Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan hallerin hastane ölçeğinde gerçekleşmesi durumunda ise başhekimin görevine son verilir. (5) Yapılan değerlendirmeler sonucu belirlenen illerin ağırlıklı ortalaması, Kamu Hastaneleri Genel Müdürünün performansının ölçülmesinde esas alınır.

MADDE 6- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “

MADDE 35- (1) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatından; Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu merkez teşkilatından meydana gelir. Ancak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ihtiyaç hâlinde denetim hizmetlerini yürütmek üzere merkeze bağlı gruplar oluşturabilir. (2) Merkez teşkilatları; a) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Genel Müdür, iki genel müdür yardımcılığı, daire başkanlıkları ile strateji geliştirme daire başkanlığından, b), Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu; Başkan, beş başkan yardımcılığı, daire başkanlıkları, ihtiyaca göre kurulacak danışma ve denetim birimleri ile strateji geliştirme daire başkanlıklarından, meydana gelir.”

MADDE 7– 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “

Atama, personelin niteliği ve mali hakları

MADDE 42- (1) Bakanlıkta ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli olarak personel istihdam edilir. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki diğer personel 657 sayılı Kanun ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna tabi olarak çalışır. (2) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun eki cetvellerde sayılanlar dışında kalan memurların atamaları Bakan tarafından yapılır. Bakan, gerekli gördüğü hâllerde atama yetkisini merkez teşkilatında alt kademelere ve bağlı kuruluşların üst yöneticilerine devredebilir. (3) Ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlardaki sözleşmeli personelde, en az lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olma şartı ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları aranır. (4) İl ve ilçe sağlık müdürünün tabip olması; il sağlık müdürü ve yardımcısı, şube müdürü, başhekim ve müdürlerin kamu veya özel sektörde en az 5 yıl, ilçe sağlık müdürü, uzmanlar ve müdür yardımcılarının ise 3 yıl iş tecrübesine sahip bulunması gerekir.(5) Eğitim ve araştırma hastaneleri başhekiminin eğitim görevlisi tabip veya tıp alanında doçent veya profesör unvanlı tabip; diğer hastane başhekimlerinin uzman tabip veya tıp alanında doktora yapmış tabip veyahut hukuk, kamu yönetimi, işletme, sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip; yüz yatağın altındaki hastane başhekimlerinin tabip; ağız ve diş sağlığı ile ilgili hastanelerde başhekimin diş hekimi olması; başhekim yardımcılarının ise tıp, diş hekimliği veya eczacılık öğrenimi almış olması veya lisansüstü eğitim yapmış olmaları kaydıyla sağlık bilimleri lisansiyeri olması gerekir. (6) Açıktan alınacak uzmanların Kamu Personeli Seçme Sınavından en az yetmiş puan almış olmaları şarttır. Uzmanların dağılımına ve işe alımına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir. Açıktan istihdam edilen uzmanların oranı toplam uzman sayısının yüzde ellisini geçemez. (7) Ekli (II) sayılı cetvelde yer alan sözleşmeli personelle ilgili bu maddede belirtilen asgari şartların dışında Bakanlıkça ilave nitelik ve şartlar belirlenebilir. (8) İlgili birimlerin fonksiyonları, rolleri ve hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarının normları Bakanlıkça belirlenir.” (9) Ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlardaki sözleşmeli personelin sözleşmeleri Bakan tarafından imzalanır. Bakan, gerekli gördüğü hâllerde sözleşme imzalama yetkisini merkez teşkilatı ile taşra teşkilatındaki yöneticilere devredebilir. (10) Ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlardaki sözleşmeli personelin sözleşmeleri iki yıldan dört yıla kadar yapılabilir ve süre sonunda tekrar sözleşme imzalanabilir. Bu şekilde istihdam edilecek personelle yapılacak sözleşme ekinde kurumsal hedefler ve performans değerlendirme kriterleri de gözetilerek hazırlanan bireysel performans kriterleri ve hedefleri belirtilir. Sözleşme eki performans hedeflerindeki gerçekleşmelere bağlı olarak süresinden önce de sözleşmeler sona erdirilebilir. Başarısızlık sebebiyle il sağlık müdürünün değişmesi halinde başarısızlığa sebebiyet veren başkan ve yardımcıları ile ilçe sağlık müdürlerinin ve hastane yöneticilerinin sözleşmeleri kendiliğinden sona erer. Başarısızlık sebebiyle hastane yöneticisinin sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde başhekim ve yardımcıları ile müdür ve yardımcılarının sözleşmeleri de kendiliğinden sona erer. Sürenin bitmesi veya herhangi bir sebeple sözleşmenin sona ermesi halinde yeni sözleşmeler yapılıncaya kadar bu görevler iki ayı geçmemek ve asıl kadrosuna bağlı mâli haklar ile bu görevlere bağlı mâli haklar arasındaki fark ödenmek kaydıyla geçici süreli görevlendirilenlerce yürütülür. Hastane yöneticisinin değişmesine bağlı olarak sözleşmesi sona eren personelle yeniden sözleşme yapılabilir. (11) Ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen sözleşmeli pozisyonlarda açıktan istihdam edilen personelin herhangi bir suretle sözleşmeleri sona erdiğinde ilişkileri kesilir ve sözleşmeli çalışmaları, memurluk veya diğer personel istihdam şekillerinden birine geçiş bakımından kazanılmış hak teşkil etmez. (12) Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilenlerden uygun niteliklere sahip olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli statüde istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilenler kurumlarından aylıksız izinli sayılır. Söz konusu personel aylıksız izinli sayıldıkları kadro unvanları dikkate alınmak suretiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olmaya devam ederler. Bu görevlerde geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık ve derecelerinde değerlendirilir. Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda bulunanlardan sözleşmeli statüde istihdam edilenlerin sözleşmeli olarak çalıştıkları süreler, akademik unvanların kazanılması, yükseköğretim kurumları dışında kullanılması ve diğer özlük işlemlerinde değerlendirilmesi bakımından yükseköğretim kurumlarında geçmiş sayılır. Sözleşmeleri herhangi bir surette sona eren personel, bir ay içinde kurumuna müracaatı halinde, kurumunca bir ay içinde kadrosuna atanır. (13) Ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli istihdam edilenlerden bu maddenin onikinci fıkrası kapsamına girmeyenler, sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında kabul edilirler. (14) Ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen personele, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre belirlenen tavan ücret esas alınarak genel bütçeden ekli (III) sayılı cetvelde belirlenen oranlarda peşin olarak ücret ödenir. Ayrıca bağış, faiz ve kira gelirleri hariç olmak üzere döner sermaye gelirlerinden aynı cetvelde belirlenen tavan oranları geçmemek kaydıyla ek ödeme yapılabilir. Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle, bu ödemenin oranı ile usûl ve esasları; personelin görevi, eğitim durumu, çalışma şartları ve çalışma süreleri, hizmete katkısı, performansı ve çalıştığı hastanenin grubu gibi unsurlar esas alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça belirlenir. (15) Ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen sözleşmeli personele yapılacak ek ödemeler, çalışmayı takip eden ayın başında yapılır. Sözleşmeli personele yukarıda sayılanlar dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu hususta hüküm konulamaz. (16) Sözleşmeli personel; kazanç getirici başka bir iş yapamaz, resmî veya özel herhangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak görev alamaz, serbest olarak sanat ve mesleklerini icra edemez, 657 sayılı Kanunda Devlet memurları için yasaklanmış bulunan eylemlerde bulunamaz. (17) Sözleşmeli personelin haftalık çalışma süresi emsali Devlet memurları ile aynıdır. (18) Sözleşmeli personel olarak görev yapanlar, ihtiyaç hâlinde Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında daire başkanı ve daha üst yönetici kadrolarında süreli olarak görevlendirilebilir ve bu husus sözleşmelerde belirtilir. (19) Sözleşmeli personelin izinleri ve sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına girenlerin iş sonu tazminatı hususlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin hükümler uygulanır. Söz konusu personel için işsizlik sigortası primi ödenmez. (20) Sözleşmeli personelin disiplin amirlerinin tayini ile çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenir. Bunlardan idarî görevlerde bulunanlara memurların disiplin amirliği yetkisi verilebilir. (21) Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel, atanmış olduğu sağlık kurumunda bu madde kapsamında sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilir. Ancak il merkezindeki sağlık kurumlarına atanmış olan Devlet hizmeti yükümlüleri il sağlık müdürlüğündeki sözleşmeli pozisyonlarında çalıştırılabilir. Bu personelin sözleşmeli olarak geçen süreleri Devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılır. (22) 4924 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışan tabipler ihtiyaç hâlinde, istihdam edildikleri hizmet biriminde olmak kaydıyla, ekli (II) sayılı cetvelde sayılan başhekim ve başhekim yardımcısı veya lüzumu halinde ilçelerde ilçe sağlık müdürü pozisyonlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilenlere bu görevlerinden dolayı ayrıca herhangi bir ödeme yapılmaz.

MADDE 8- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 51 inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkra teselsül ettirilmiştir. “(3) Bakanlık, yurt dışında sağlık hizmeti sunmak amacıyla sağlık hizmet birimleri kurabilir ve işletebilir. Bu amaçla ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, finans ve yardım kuruluşları ile işbirliği ve ortak çalışma yapabilir. Bu kapsamdaki sağlık hizmet birimlerinin kuruluşu, işleyişi, personel istihdamı ve bunlara mali ve sosyal hak kapsamında yapılacak ödemeler ile diğer mali ve idari hususlar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Bu fıkra kapsamında kamu kurumlarından görevlendirilenler, çalıştıkları sürede aylıksız izinli sayılır.”

MADDE 9- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir

“EK MADDE 1- (1) Uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler geliştirmek, hizmet sunum standartlarını ve akreditasyon kriterlerini belirlemek, ülkenin bu alandaki hizmetlerinin, kapasite ve seviyesinin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek, sağlık turizmine ilişkin hizmetlerin kalitesinin aratılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak üzere Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile bir anonim şirket (USHAŞ) kurulmuştur. USHAŞ’ın ilgili olduğu bakanlık Sağlık Bakanlığıdır. (2) USHAŞ’ın faaliyet konuları şunlardır; a) Ülkenin uluslararası sağlık hizmetleri stratejisini ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde belirlemek ve geliştirmek, b) Uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin düzenlemeler yapmak, uluslararası sağlık hizmetleri tesislerinin ve aracı kurumların akreditasyon kriterlerini belirlemek, c) Uluslararası sağlık hizmetleri ve aracı kurum faaliyetleri yetki belgesi vermek ve gerektiğinde iptal etmek, ç) Uluslararası sağlık hizmetlerinin fiyat tarifelerini hazırlamak ve Bakanlığın onayına sunmak, d) Uluslararası sağlık hizmetlerinin tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini koordine etmek, yönlendirmek, desteklemek ve gerektiğinde bu hizmetleri yapmak, e) Verilen yetki çerçevesinde kamu ve özel sektör kuruluşları adına uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin sözleşme yapmak, yapılan sözleşme ve onay işlemlerinin yürütülmesine destek olmak, f) Uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi alma başvurularına cevap vermek, şikâyetler ve anlaşmazlıkların çözümü için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak, tarafların karşılaşabilecekleri sorunları tespit ederek önleyici tedbirler almak, g) Ülkemizin sağlık sisteminin tanıtımını yapmak, sağlık sistemleriyle ilgili uluslararası kişi ve kuruluşlara danışmanlık yapmak, sağlık sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesine ilişkin yurt dışı talepleri karşılamak, bu konuda projeler yapmak ve uygulamak, ğ) Faaliyet alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve benzeri etkinliklerde bulunmak, araştırma ve yayın yapmak. (3) USHAŞ, bu Kanun ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun bu Kanuna aykırı bulunmayan hükümlerine göre hazırlanacak ana sözleşmesinin imzalanmasını müteakip yapılacak tescil ve ilan ile faaliyete geçer. Türk Ticaret Kanununun ani ve tedrici kuruluşa, ayni ve nakdi sermayesinin vaz’ına müteallik hükümleri USHAŞ hakkında uygulanmaz. (4) USHAŞ’ın hisselerinin tamamı Hazine Müsteşarlığına aittir. Ancak, Hazine Müsteşarlığının mülkiyet hakkı ile kar payı hakkına halel gelmemek ve pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali haklar Hazine Müsteşarlığında kalmak kaydıyla, USHAŞ’daki pay sahipliğine bağlı oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkiler Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılır. (5) USHAŞ’ın başlangıç sermayesi bir milyon Türk lirası olup, bu tutar Hazine Müsteşarlığı tarafından karşılanır. (6) USHAŞ’da, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanuna tabi personel istihdam edilir. (7) USHAŞ, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine ve 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenen kısıtlamalara tabi değildir.

MADDE 10- (1) 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin Hizmet Birimleri sütununa “13. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, 14. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 15. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü” birimleri eklenmiş; (II) ve (III) sayılı cetvelleri ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 15- (1) Bakanlık teşkilat ve kadrolarını bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun hale getirir. Teşkilat ve kadrolar bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirilinceye kadar, görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler ve personel tarafından; harcama ve ödemeler de ilgili bütçesinden yapılmaya devam edilir. (2) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin gerektirdiği düzenleyici işlemler bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde yürürlüğe konulur. Anılan düzenlemeler yürürlüğe konuluncaya kadar, mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. (3) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlıklarının üçüncü kişilerle yapmış olduğu veya taraf olduğu her türlü taahhüt, sözleşme, hak, alacak ve borçları ile dava ve icra tâkipleri, teşkilat bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun hale getirildiğinde Bakanlığa devredilmiş sayılır. (4) Bu maddenin yayımı tarihinde görevde bulunan Bakanlık, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına atanmış olan ve kadroları iptal edilen personelden; Kurum Başkanı, Kurum Başkan Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, İl Sağlık Müdürü ve Yardımcısı, Halk Sağlığı Müdürü ve Yardımcısı ile şube müdürü unvanlı kadrolarda bulunanların görevleri bu maddenin yayımı tarihinde sona erer. Bunlardan Kurum Başkan Yardımcısı ve I. Hukuk Müşaviri kadrolarında bulunanalar Bakanlık Müşaviri, diğerleri araştırmacı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır. Bu madde uyarınca atananların kadroları, herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Kadro unvanı değişmeyen diğer personel, ilgisine göre Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatındaki aynı unvanlı kadrolarına atanmış sayılır. Kaldırılan kurumlarda 4924 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) fıkraları uyarınca ve vekil ebe ve hemşire pozisyonlarında çalıştırılan personel ile sürekli ve geçici işçiler, çalıştığı birim ve teşkilatı esas alınarak mevcut pozisyon ve kadrolarıyla Bakanlığa başkaca bir işleme gerek kalmaksızın devredilmiş sayılır. Anılan idarelere ait boş kadro ve pozisyonlar, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın, bulundukları teşkilatlar esas alınarak Bakanlığa devredilmiş sayılır. Kamu hastaneleri birlikleri genel sekreterliklerinde görevli sözleşmeli personelin sözleşmeleri, bu maddenin yayımı tarihinde sona erer ve bunlar kadro görevlerine dönerler. Sözleşmeli pozisyonlara açıktan atananların ise ilişikleri kesilir. (5) Kaldırılan kurumların kullanımındaki bütün taşınırlar Bakanlığa devredilir. Bu kurumlara tahsis edilmiş olan taşınmazlar, tahsis amacında kullanılmak üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır.

MADDE 12– (1) 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve 58 inci maddesini 4 üncü fıkrasında geçen “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 13- (1) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvelden, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna ait bölümler çıkarılmıştır. Bu cetvellerde yer alan kadrolar, merkez teşkilatlarındaki Kurum Başkanı, Kurum Başkan Yardımcısı ve 1. Hukuk Müşaviri kadroları ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun taşra teşkilatındaki müdür, müdür yardımcısı ve şube müdürü kadroları hariç olmak üzere, cetvelin Sağlık Bakanlığına ait bölümünün ilgisine göre merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatına ait kısımlarına eklenmiştir. Aynı cetvelin Sağlık Bakanlığına ait bölümünün merkez teşkilatı kısmına iki adet genel müdür ve 23 adet genel müdür yardımcısı kadrosu ile taşra teşkilatına on bin adet diş tabibi kadrosu ilave edilmiş; taşra teşkilatındaki il sağlık müdürü, il sağlık müdür yardımcısı, ilçe sağlık müdürü ve şube müdürü kadroları iptal edilerek anılan cetvelden çıkarılmıştır. Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne ait bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 14- 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde geçen “(laboratuvarlar hariç)” ibaresi “(sayısı 30’u geçmemek üzere tabip ve uzman tabipler ve laboratuvarlarda çalışanlar hariç)” şeklinde, “Kurumun” ibaresinden sonra gelmek üzere “tabip ve eczacı kadroları ile” ibaresi ve “yüzde 500’ünü” ibaresinden sonra gelmek üzere “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda görev yapan eczacılara yüzde 350’sini,” ibaresi eklenmiş ve dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; dördüncü fıkrasına “ek ödemede bulunulması,” ibaresinden sonra gelmek üzere “terör, göç hareketleri, doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik gibi olağan dışı hâller sonucu Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca belirlenecek olan sağlık tesislerinde personelin maruz kaldığı döner sermaye gelir kaybının karşılanması” ibaresi ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai saatleri dışında gelir getirici çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara bu fıkradaki oranların yüzde yüzünü, diğer personele yüzde 30’unun geçmeyecek şekilde ayrıca ek ödeme yapılır.” “Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında elde edilen gelirin yüzde 50’sine kadar olan kısmı bu hizmetlerde görev alan personele ek ödeme olarak dağıtılabilir. Bu dağıtımda profesör ve doçentler ile uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ve uzman diş tabipleri için, ikinci fıkranın birinci cümlesinde belirtilen yüzde 800 ve yüzde 700 tavan oranları; uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında olmayan çalışmalarından hak ettikleri ek ödemenin bu oranların yüzde 70 ini geçmesi halinde bir kat, yüzde 85 ini geçmesi halinde iki kat, yüzde 100’ü olması geçmesi halinde üç kat olarak uygulanır. Dağıtılacak tutarın; yüzde 80’i birinci cümlede belirtilen personele tavan oranlarını geçmeyecek şekilde; yüzde 20’si ile varsa birinci cümlede sayılan personele dağıtılan tutarın fazlası, uluslararası sağlık hizmetlerinde görev yapan ve birinci cümlede belirtilenlerin dışındaki diğer personele, ikinci fıkranın birinci cümlesinde belirlenen tavan oranlarının bir katını geçmeyecek şekilde ek ödeme olarak dağıtılabilir. Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında elde edilen gelirler ve ilgili personele yapılacak ek ödemeler ayrı bir hesapta izlenir.” 

MADDE 15- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin (c) fıkrasının ikinci paragrafında geçen “yüzde 50’sini”, ibaresi “yüzde yüzünü” şeklinde ve “yüzde 20’sini” ibaresi “yüzde 30’unu” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki paragraflar eklenmiş ve (h) fıkrasının beşinci cümlesinde yer alan “ek ödeme toplamı” ibaresinden sonra gelmek üzere “,uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında yapılacak ek ödeme hariç olmak üzere” ibaresi ilave edilmiştir. “Yükseköğretim Kurulu tarafından, Maliye Bakanlığının onayı ile belirlenen özellikli tıbbi işlemler karşılığı yapılacak ek ödemelerde, (1) numaralı bentte belirtilen yüzde 800 oranı bir kat arttırılarak uygulanır. Ancak bu oran mesai dışı çalışmalarda uygulanacak artırımlı oranın hesaplanmasında dikkate alınmaz.” “Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında elde edilen gelirin yüzde 50’sine kadar olan kısmı bu hizmetlerde görev alan personele ek ödeme olarak dağıtılabilir. Bu kapsamda yürütülen tıbbi işlemlerde görev alan personelden (1) numaralı bent kapsamındaki öğretim üyeleri için söz konusu bentte, uzman tabipler için ise (2) numaralı bentte belirlenen tavan oranları; uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında olmayan çalışmalarından hakettiği ek ödemenin, söz konusu bentlerde belirlenmiş tavan oranlarının yüzde 70 ini geçmesi halinde bir kat, yüzde 85 ini geçmesi halinde iki kat, yüzde 100’ünü geçmesi halinde üç kat olarak uygulanır. Dağıtılacak tutarın; yüzde 80’i ikinci cümlede belirlenen tavan oranlarını geçmeyecek şekilde aynı cümle kapsamındaki personele, yüzde 20’si ile ikinci cümledeki tavan oranlarını aşan kısmı ise ikinci cümlede belirtilen personel dışında uluslararası sağlık hizmetlerinde görev yapan (1) ve (2) numaralı bent kapsamındaki diğer personele aynı bentlerde kendileri için belirlenmiş olan tavan oranlarının bir katını geçmemek üzere ek ödeme olarak ödenebilir. Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında elde edilen gelirler ve ilgili personele yapılacak ek ödemeler ayrı bir hesapta izlenir.” 

MADDE 16- 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “6 saatten” ibaresi “4 saatten” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü cümlesine “130 saatten” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tıpta uzmanlık öğrencileri için 170 saatten” ibaresi eklenmiş ve nöbet ücreti gösterge tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Gösterge

a) Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip                                                                                                                                                                                                               210

b) Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar              165

c) Diş tabibi ve eczacılar                                                                                                                                                                                                                                              145

ç) Mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli                                                                                                                                                                                                     100

d) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli                                                                                                                                                                                                85

e) Diğer personel                                                                                                                                                                                                                                                           60

MADDE 17- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “EK MADDE 84- Bu Kanuna göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan ve 5510 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi uyarınca ilave aylık alamayan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara, her ay emekli aylıklarıyla birlikte 9.400 gösterge rakamının, uzman olmayanlara ise 6.700 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılır. Ancak, birinci fıkra kapsamında bulunanlardan 5510 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi uyarınca ilave aylık alanlara, anılan ek 3 üncü madde uyarınca verilen ilave aylık tutarının birinci fıkraya göre hesaplanan ilave ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark tutarı kadar ilave ödeme yapılır. Birinci veya ikinci fıkra kapsamında yapılacak ödeme, ölenlerin mülga 67 nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerine mülga 68 inci maddede belirtilen oranlar üzerinden ödenir. Bu madde kapsamında yapılacak ilave ödeme tutarları, ödemeyi izleyen iki ay içinde faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir. Bu madde uyarınca verilecek ilave ödeme, 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin matrahına dâhil edilmez. Bu madde kapsamında ilave ödemeden yararlanacaklardan, sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dâhil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışanların ilave ödemeleri, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilir. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdürler. Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanuni faiziyle birlikte geri alınır. Bu fıkra uyarınca ilave ödemeleri kesilenlerin, çalışmalarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilave ödemeleri, çalışmalarının sona erdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren yeniden ödenmeye başlanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için geçmişe dönük herhangi bir ödeme yapılmaz.” 

MADDE 18- 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “

EK MADDE 85- Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip ve uzman tabipler ile 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen aile hekimleri, her yıl atamaya yetkili amirlerce uygun görülmek şartıyla 72 yaşına kadar çalışabilir.” MADDE 19- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki sıra eklenmiştir.

“19) İnsan sağlığına ilişkin işler 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanun, 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar; 75

MADDE 20- 5510 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde geçen “sigorta priminin işveren payı dâhil tamamını kendileri ödemek kaydıyla,” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. “663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre ek ödeme alan tabipler de bu madde çerçevesinde ve bu maddedeki tutar üzerinden ilave sigorta primine tabi tutulur.”

Yürürlük

MADDE 21 - (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(II) SAYILI CETVEL SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVAN VE SAYILARI

KURUMU                                                   POZİSYON UNVANI                                    POZİSYON SAYISI​

SAĞLIK BAKANLIĞI​                                İL SAĞLIK MÜDÜRÜ                                                 81

                                                                  İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜ                                          1000

                                                                 İL SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI                             1000

                                                                 ŞUBE MÜDÜRÜ                                                       3000

                                                                BAŞHEKİM                                                                1000

                                                               BAŞHEKİM YARDIMCISI                                            2500

                                                              MÜDÜR                                                                        3000

                                                              MÜDÜR YARDIMCISI                                                  4500

                                                              UZMAN                                                                        2000

                                                            BÜRO GÖREVLİSİ                                                         450

                                                                                                                                TOPLAM 18531

*Uzman personel: İl sağlık müdürlüklerinde, belirlenen alan ve vasıflarda özel bir meslek bilgisi, tecrübe veya ihtisasını gerektiren hizmetlerde sözleşmeli personel pozisyonuna bağlı olarak istihdam edilen personeli ifade eder. **Büro görevlisi: İl sağlık müdürlüklerinde büro hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmeli personel pozisyonuna bağlı olarak istihdam edilen yükseköğrenim görmüş personeli ifade eder. 

(III) SAYILI CETVEL(1)

SÖZLEŞME ÜCRETİ CETVELİ​

Unvanı                                                                  Sözleşme Ücreti Oranı %                                                           Ek Ödeme Tavan Oranı %

İl Sağlık Müdürü,                                                                 250                                                                                               500

İlçe Sağlık Müdürü,                                                             200                                                                                               400

İl Sağlık Müdür Yardımcısı                                                  150                                                                                               300

Şube Müdürü                                                                      100                                                                                                125

Uzman                                                                                   50                                                                                                50

Büro Görevlisi

Başhekim,

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner40

banner41